Vēsture


Laterāna Pontifikālā universitāte (turpmāk LPU) dibināta 1773.gadā. Patreizējo pontifikālās universitātes statusu tai piešķīra pāvests Jānis XXIII 1959.gadā. LPU ir pilntiesīga locekle Eiropas universitāšu asociācijā un Starptautiskajā katolisko universitāšu federācijā. Izsmeļošas ziņas par Laterāna Pontifikālo universitāti atrodamas internetā: http://cms.pul.it
Romas katoļu teoloģiskās izglītības normas nosaka Svētais Krēsls, t.i. pāvests, un tās visā pasaulē atbilst Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana (kristīgā gudrība). Atbilstību pārrauga Katoliskās izglītības kongregācija jeb Vatikāna izglītības ministrija. Tā raugās, lai šīs normas ievērotu, veidojot teoloģiskās studiju programmas jebkurā katoliskajā augstākajā mācību iestādē pasaulē.
Rīgas Teoloģijas institūts (turpmāk RTI) tika nodibināts kā LPU filiāle ar afiliētu četrgadīgu programmu teoloģijā 1999.gadā. Dibinājuma ierosinātājs bija Rīgas metropolijas arhibīskaps. Lēmumu dibināt filiāli pieņēma LPU un to apstiprināja Katoliskās izglītības kongregācija. Rīgas metropolijas arhibīskaps kā moderators nodrošināja lēmuma izpildi, tas ir, LPU filiāles dibināšanu Latvijas Republikā. Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma “Teoloģija” atbilst Romas Katoliskās Baznīcas kanoniem, Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana, Katoliskās izglītības kongregācijas instrukcijām un LPU noteikumiem. No otras puses, studiju programma veidota atbilstoši spēkā esošajām Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām – Augstskolu likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Programmu ir apstiprinājusi LPU Teoloģijas fakultāte un akreditējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija.
Atbildību par RTI darbību uzņemas LPU Teoloģijas fakultāte, kas to īsteno ar Fakultātes padomes starpniecību. Fakultātes padome izskata un apstiprina RTI Nolikumu; sadarbībā ar Institūta direktoru risina ar Institūta dzīvi un akadēmisko darbību saistītus jautājumus; ar dekāna vai viņa delegāta starpniecību vada gala eksāmenu sesijas; izskata RTI ikgadējās atskaites; ik pēc pieciem gadiem izvērtē Institūta afiliācijas atjaunošanai iesniegto dokumentāciju. RTI iekšējo struktūru veido RTI direktors, Institūta padome un Direktora padome. Direktors koordinē un vada RTI darbību. Institūta padome saskaņo, veicina un kontrolē mācību un zinātnisko darbību. Direktora padome, kuras sastāvā bez direktora ir viņa vietnieki mācību, zinātniskajā un saimnieciskajā darbā, kā arī sekretārs, palīdz direktoram organizēt RTI darba norisi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru