piektdiena, 2016. gada 7. oktobris

Ziedot Semināram!

Lūgums atbalstīt Rīgas Garīgo Semināru!

Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs sagatavo priesterus kalpošanai Latvijas draudzēs. Uz semināra bāzes darbojas akreditēta augstākā mācību iestāde Rīgas Teoloģijas institūts. Studentu programmā ietverti gan humanitārie priekšmeti – filozofija, teoloģija, valodu un kalpošanas iemaņu apgūšana, gan praktiskais darbs sociālajā un pastorālajā jomā. Studenti dzīvo kopmītnē uz vietas un seminārs pilnībā nodrošina viņu ēdināšanu un sadzīves apstākļus. Seminārs pastāv pārsvarā no brīvprātīgiem draudžu ziedojumiem, gadā tās ir 3 svētdienu ziedojumi, ar kuru apjomu pietiek tikai kārtējo izdevumu segšanai.
Šobrīd Seminārā mācās 11.audzēkņi un jau iepriekš esam pateicīgi par jebkādu atbalstu.

Semināra oficiālā mājas lapa: www.catholic.lv/rti
facebook.com/seminaristi/
http://seminaristi.blogspot.com/twitter: @RGS_RTI

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs
Katoļu ielā 16, Rīgā, LV1002
Reģ. Nr. 90000178745
LV03UNLA0002000701217

Semināram ir sabiedriskā labuma statuss.
Izmantota www.katolis.lv informācija.

8. apstāšanās. Sievietes apraud Kungu Jēzu.


     Šajā brīdī sievietes satika cietošo Pestītāju un raudāja par Viņu. Savā sirdsapziņā cilvēks var satikt Dievu, un viņam ir arī iespēja rīkoties pretēji tam, ko Kungs saka. Ja tas nenožēlos un neatgriezīsies pie Dieva, viņu var sagaidīt šāds spriedums: “Ejiet jūs nost no Manis, nolādētie, uz mūžīgo uguni, kura ir sagatavota velnam un viņa eņģeļiem!” (Mt. 25, 41) “Tur būs raudāšana un zobu griešana”, (Mt. 13, 42) “kur viņu tārps nemirst un uguns nedziest”. (Mk. 9, 48) Tāpēc lūgsim visiem cilvēkiem atgriešanās un izturības ticībā žēlastību, lai viņi tiktu pasargāti no mūžīgās nāves!


Sem. Jānis Rajeckis

4. apstāšanās. Kungs Jēzus satiek savu svēto Māti.       Pestītājs šajā ceļā satika Sāpju Māti un devās tālāk. Tagad Marija atkal ir kopā ar savu Dēlu, kas viņu ir uzņēmis debesu godībā. Un Kungs vēlas visus mūs tur redzēt. Šīszemes grūtības liksies niecīgas, kad Kristus teiks: “Nāciet, mana Tēva svētītie! Iemantojiet sev valstību, kas jums ir sagatavota no pasaules radīšanas” (Mt. 25, 34-35) Jo “ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas nav ienācis neviena cilvēka sirdī, to Dievs sagatavoja tiem, kas Viņu mīl”. (1. Kor. 2, 9) Tāpēc lūgsimies par visiem cilvēkiem, lai viņi tiektos mīlēt Dievu un tuvāko un iemantotu svētlaimi debesīs!


Sem. Jānis Rajeckis

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

Lūgšana “Gods lai ir”Lūgšana “Gods lai ir” tiek lietota Baznīcas liturģijā, tādēļ tai ir sava forma, kas ir oficiāli apstiprināta. Kā redzams latviešu valodā izdotajās liturģiskajās grāmatās (piemēram, Romas misālē, breviāra samazinātajā izdevumā), kā arī lūgšanu grāmatā “Slavējiet Kungu”, kurā apkopotas dievkalpojumos izmantotās Baznīcas apstiprinātās lūgšanas, vienmēr tiek lietota šāda forma: “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.” Tādēļ arī individuālās vai kopīgās lūgšanās vajadzētu izmantot šo Baznīcas noteikto formu, neskatoties uz to, ka atsevišķos izdevumos, kas nav Baznīcas oficiālie liturģiskie teksti, vai cilvēku ieražās parādās forma ar nobeigumu “mūžīgi mūžos. Amen.” Savukārt, kompetence izskatīt liturģiskās lūgšanas un veikt tajās izmaiņas attiecas uz Latvijas bīskapu konferences liturģisko komisiju.
Lūgšana “Gods lai ir” tiek saukta par doksoloģiju jeb slavas dziedājumu. Tā cildina trīsvienīgo Dievu, atzīstot, ka Viņam ir mūžīgs gods, kas nekad nebeigsies. Ticīgais ar šo lūgšanu pievienojas debesu Baznīcai, kas nebeidz slavēt un apbrīnot savu trīsvienīgo Kungu.
Doksoloģijas ir pazīstamas jau no Baznīcas pirmsākumiem. Evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Lūkass, aprakstīta aina, kad Betlēmē bija piedzimis Pestītājs un debesu eņģeļi slavēja Kungu, saucot: “Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.” (Lk 2, 14) Apustuļi savās vēstulēs arī teic Kunga godu, piemēram: “Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.” (Ef 1, 3) Un arī Atklāsmes grāmata attēlo, kā debesīs Dievs tiek cildināts: “Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs, saņemt godu un cieņu, un spēku, jo Tu esi radījis visu un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.” (Atkl 4, 11) Baznīca šīs vai citas doksoloģijas lieto gan Svētajā Misē, gan citu sakramentu piešķiršanā, gan stundu liturģijas svinēšanā.
Ja runājam par lūgšanas formu “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”, kad reizē tiek slavētas visas trīs dievišķās Personas, tad tā izplatījās 4. gadsimtā, aizstāvot katolisko mācību par Jēzus Kristus un Svētā Gara dievišķību pretēji tajos laikos izplatītajiem maldīgajiem viedokļiem, kas to apšaubīja. Sākotnēji lūgšanas “Gods lai ir” otrajā daļā netika pieminēts “kā tas no iesākuma ir bijis”, taču ir liecības, ka jau 6. gadsimtā Romā šie vārdi ietilpa tās sastāvā, un 7. gadsimtā lūgšanas mūsdienu versija bija jau izplatījusies starp latīņu rita kristiešiem.
Šī lūgšana ietilpst Baznīcas stundu liturģijā kā nobeigums, ar ko beidzas katrs psalms vai dziedājums, izņemot Daniēla grāmatas dziedājumu, ar ko visa radība tiek aicināta piedalīties Dieva slavēšanā, kuram ir sava īpaša doksoloģija: “Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu, slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem. Esi slavēts debesu plašumā un teicams, un godājams uz mūžiem.” Lūgšana “Gods lai ir” ietilpst arī Rožukronī, pēc katra noslēpuma 10 “Esi sveicināta, Marija” reizēm cildinot trīsvienīgo Dievu, kurš ir tik brīnišķīgi darbojies Vissvētākās Jaunavas dzīvē.
Taču “Gods lai ir” var praktizēt arī ārpus kādas plašākas lūgšanas, jo tā ir vienkāršs un īss veids, kā slavēt Kungu. Tādēļ iemīlēsim šo lūgsnu, kas satur maz vārdu, bet tik dziļu nozīmi!


Sem. Jānis Rajeckis

pirmdiena, 2016. gada 3. oktobris

Eņģeļu dzīve


Ir pienācis 29. septembris, kad Baznīca savā liturģijā svin erceņģeļu Miķeļa, Gabriēla un Rafaēla svētkus, drīz būs 2. oktobris – sargeņģeļiem veltīta diena liturģiskajā kalendārā. Tādēļ ir vērts nedaudz tuvāk iepazīties ar to, kas ir eņģeļi un kas viņus raksturo. Šim nolūkam ieskatīsimies atziņās, kuras izteicis svētais Akvīnas Toms, – viens no Baznīcas visu laiku izcilākajiem teologiem.
Eņģeļi vispirms ir radības tāpat kā mēs. Tie nav pastāvējuši mūžīgi, bet ir Dieva radīti reizē ar materiālo pasauli. Kunga radošums ir dižāks nekā mēs ikdienā apzināmies – tas izpaužas ne tikai redzamajās lietās, bet arī lielā pulkā mums neredzamu būtņu, kas nav padotas iznīcībai.
Kā zināms, pasaulē nav divu vienādu cilvēku, pat dvīņi savstarpēji atšķiras izskatā vai raksturā. Tāpat arī nav divu vienādu eņģeļu – viņiem ir katram sava personība.
Šīs būtnes pēc savas dabas ir gari, tas nozīmē, ka tās pastāv bez ķermeņa, kas mums var likties diezgan neizprotami, jo esam vienoti dvēselē un miesā. Eņģeļiem miesa nav vajadzīga, lai pastāvētu, tādēļ viņi ir līdzīgāki Dievam nekā mēs, jo arī Viņš ir Gars. Kad Kungs to pieļauj, tie var uz kādu brīdi pieņemt ķermeņa izskatu un veikt kādas funkcijas ar to, kā tas bija, piemēram, erceņģelim Rafaēlam pavadot ceļā Tobiju.
Interesanti, ka eņģeļiem ir daudz pilnīgāks prāts nekā cilvēkiem, tomēr viņi nezina pilnīgi visu. Tos radot, Kungs ielika viņos pilnīgas zināšanas par visa materiālā un nemateriālā pastāvēšanas principiem, taču vienīgi pamata zināšanas par Viņu.
Var piebilst, ka eņģeļi pazīst cits citu daudz labāk, nekā vistuvākie cilvēki – viens otru. To savstarpējā saziņa izpaužas šādi – ja tie ar savu gribu vēlas pateikt kaut ko otram eņģelim, tad ar to pašu otrs eņģelis šo domu tūlīt uztver, taču to neuztver citi eņģeļi. Varam būt pārsteigti par šo sazināšanās veidu, ko mēs, cilvēki, savā starpā nespējam lietot!
Varētu jautāt: “Ko tad īsti eņģeļi nezina?” Tiem dabiskā veidā nav zināms tas, kas notiks nākotnē (to zina tikai Dievs), taču viņi var to prognozēt, balstoties uz dabiskajām cēloņsakarībām, kuras gan viņi ideāli un nemaldīgi pārzina. Viņi arī nezina to, kas notiek cilvēka prātā, tas atkal ir zināms vienīgi Dievam. Tomēr viņi var spriest par domām, pētot cilvēka ārējās darbības, sejas izteiksmi, ķermeņa funkcionēšanu. Un vēl – eņģeļi paši par sevi nezina noslēpumus, kas attiecas uz Dievu, un Viņa nodomus, viņi tos zina vien tādā mērā, cik Kungs to viņiem atklāj.
Starp citu, eņģeļiem tāpat kā cilvēkiem ir arī brīvā griba, iespēja brīvi izvēlēties, taču tā ir daudz pārāka par mūsu gribu – kad eņģelis izvēlas, viņš to dara neatgriezeniski. Šajā saistībā jāsaka – visi eņģeļi tika radīti labi, taču viņu pirmā rīcība nebija vienāda. Tad lūk – daļa eņģeļu izvēlējās ar visu savu spēku mīlēt Dievu. Par to viņi nonāca svētlaimē – Kungs tos uzņēma debesu godībā, kur tie var skatīt Dievu tādu, kāds Viņš ir, izzināt dievišķos nodomus, apbrīnot savu Kungu un būt mūžam laimīgi, kā arī viņi vairs nekad nevar grēkot un novērsties no Dieva.
Otra daļa eņģeļu diemžēl izvēlējās citu ceļu. Augstākais no eņģeļiem grēkoja ar lepnību – viņš izvēlējās nepakļauties Kungam, vēlējās pats būt kā Dievs. Viņa piemēram sekoja arī citi, kas izvēlējās tam pakļauties, vēloties būt laimīgi bez Dieva. Šādā veidā sākās šausmīgā grēka drāma radībā.
Vēlāk, kad Kungs bija radījis pirmos cilvēkus paradīzē, ļaunajiem gariem skauda to laimīgā stāvokļa pārākums salīdzinājumā ar viņiem, kas sava izdarītā grēka dēļ cieta. Tādēļ sātans kārdināja pirmos cilvēkus, tie sagrēkoja, un šī grēka sekas mēs jūtam vēl šodien savā dzīvē kā dažādas grūtības un noslieci uz grēku.
Labi gan ir tas, ka no lielā eņģeļu pulka vairāk izvēlējās pievērsties Kungam, nekā no Viņa novērsties. Taču kas notika ar kritušajiem eņģeļiem jeb ļaunajiem gariem? Tā kā eņģeļu izvēle ir neatsaucama, tad viņi vairs nekad nevar atgriezties pie Dieva. Savā stāvoklī viņi ir nelaimīgi un cieš. Tie saglabāja visas savas dabiskās zināšanas, taču zaudēja daļu pārdabisko zināšanu par Kungu un var maldīties attiecībā uz Dieva pārdabisko ietekmi uz notikumiem.
Vēl svētais Akvīnas Toms piedāvā skatījumu uz to, kādā veidā eņģeļi atšķiras savā starpā. Izrādās, ka tie veido trīs hierarhijas, kurās katrā ir trīs kārtas, kas nosaka eņģeļu dabiskās atšķirības. Augstākās hierarhijas eņģeļi ir serafi, ķerubi un troņi, un viņi ir sevišķā Kunga tuvumā, kā arī pārzina dievišķos noslēpumus. Vidējo hierarhiju veido valdīšanas, spēki un varas. Viņi ir atbildīgi par to, lai Dieva dotie rīkojumi tiktu izpildīti. Savukārt, zemāko hierarhiju veido priekšniecības, erceņģeļi un eņģeļi, kas izpilda šos rīkojumus, kas primāri attiecas uz cilvēku pestīšanu. Turklāt hierarhiskās pakāpes raksturo ne tikai eņģeļu misiju, bet vispirms viņu dabiskās īpašības, piemēram, augstākas hierarhijas eņģeļi skaidrāk un vienkāršāk izprot visas lietas nekā zemākie. Cik gan raiba ir šī eņģeļu pasaule!
Ļaunie gari jeb dēmoni saglabā šo pašu hierarhiju, tikai tās augšgalā ir sātans, un viņš nosaka pildāmos uzdevumus. Taču, par laimi, labajiem eņģeļiem ir autoritāte pār ļaunajiem un debesu eņģeļi mums palīdz dzīvot tā, lai mēs būtu kopā ar Dievu gan šeit, gan mūžībā. Katram cilvēkam visas dzīves laikā ir Kunga sūtīts sargeņģelis, kas izpilda Dieva apredzību attiecībā uz viņu un rūpējas par cilvēka pestīšanu līdz pat viņa nāves stundai.
Un eņģeļu ietekme uz mums izpaužas šādi – tie var iedarboties uz mūsu prātu, to stiprinot vai atklājot kādas zināšanas par dievišķo patiesību. Viņi nevar tieši piekļūt cilvēka gribai, taču var censties pārliecināt prātu vēlēties kādu labumu vai modināt kādas jūtas pret to. Un eņģeļi var arī ietekmēt mūsu iztēli, sajūtas vai atsaukt kaut ko atmiņā. Šī ietekme īstenībā ir lielāka, nekā mēs iedomājamies!
Ja runājam par ļaunajiem gariem, tad viņi kārdina cilvēkus uz grēku, izmantojot šos pašus ietekmes veidus. Tomēr ne visi grēki tiešā veidā izriet no ļauno garu kārdinājumiem, jo cilvēki tos var izdarīt arī vienkārši savu grēcīgo noslieču dēļ. Un pozitīvi ir tas, ka ļaunie gari nevar kārdināt tik daudz, cik viņi to vēlētos, bet ir Dieva ierobežoti savās iespējās.
Ceru, ka šis ieskats eņģeļu dzīvē palīdzēs saglabāt modrību garīgajā cīņā, ko pret mums izvērš kritušie eņģeļi, kā arī mēs vairāk sadraudzēsimies ar savu sargeņģeli un citiem svētajiem eņģeļiem!

 
Sem. Jānis Rajeckis

pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Pirmā kursa semināristu ieģērbšana

    


12. martā Rīgas Garīgā semināra (RGS) audzēkņi, priesteri un ticīgā tauta bija liecinieki acīmredzamām pārvērtībām. Trīs pirmā kursa studenti- Andris, Grigorijs un Kārlis tika ietērpti priestera tērpā- sutanā. Sv. Franciska baznīcā viņi ienāca ģērbušies laicīgajā apģērbā, bet ārā iznāca tērpušies jaunā, skaistā sutanā.
     Ieģērbjamie uz šiem svētkiem bija uzaicinājuši savus ģimenes locekļus, draugus un paziņas. Pirms Svētās Mises viņiem bija iespēja iepazīties ar semināra telpām, vēsturi, apkārtni un tika dots ieskats par semināristu ikdienas dzīvi. Pēc ekskursijas visi devās uz Sv. Franciska baznīcu, kur norisinājās dienas svarīgākais notikums- Sv. Mise. Misi celebrēja V.E Zbigņevs Stankevičs, semināra mācībspēki un atbraukušie priesteri. Sprediķī ieģērbjamajiem arhibīskaps deva padomus un stiprinājuma vārdus. Viņš atgādināja kādos virzienos norisinās formācija. Tā sastāv no garīgās, fiziskās un intelektuālās formācijas, viņš skaidroja, ka nedrīkst novārtā pamest nevienu no šiem aspektiem un ka ir jāatveras un jāsadarbojas ar formatoriem un Dievu caur lūgšanu. Arhibīskaps aicināja semināristus bieži tikties ar saviem garīgajiem tēviem un censties iemācīties izšķirt garus, kas mūsos runā un atšķirt no tiem Dieva balsi. Tādējādi mēs nekļūdīgi zināsim, kas mums ir jādara un kā jādara.
    Pēc sprediķa arhibīskaps pasvētīja sutanas. Noģērbuši savas laicīgās drēbes (žaketi, kaklasaiti), Andris, Grigorijs un Kārlis pirmo reizi dzīvē uzģērba sutanu, kuru palīdzēja uzvilkt viņu sutanas krusttēvs, kas ir seminārists no vecāka kursa. Sutanas krusttēvu semināristi izvēlas paši un ieģērbšanas brīdī krusttēvs ieģērbjamajam ap kaklu apliek pektorālu, kas ir šķīstības simbols, tālāk viņš palīdz apģērbt sutanu un aizpogāt garo pogo rindu, kas simbolizē priestera dzīves pašaizliedzību un pārbaudījumus. Sutanas melnā krāsa simbolizē Kristus ciešanas, bet sutanas garais vienlaida audums- atteikšanos no laicīgās pasaules.
   Pēc Sv. Mises sekoja pusdienas ar uzrunām, laba vēlējumiem un pamudinājumiem pirmā kursa studentiem.
 Ieģērbtie semināristi dalījās ar saviem iespaidiem par šo dienu:
Grigorijs Ņikitins: Sirdī bija pilnīgs miers. Tas bija ļoti gaidīts brīdis. Tagad ir sācies jauns nozīmīgs laiks manā dzīvē. Jūtos ļoti labi.
Andris Rudzīts: Ieģērbšanas Misē jutos neparasti, bet bija miera sajūta. Mise likās ļoti skaista, kaut arī nepierasta, jo bija ieģērbšanas daļa. Kopumā jūtos laimīgs.
Kārlis Lapiņš: Šajā dienā mani ļoti priecēja neprognozēti labais, saulainais laiks. Diena bija ļoti skaista un jutos ļoti labi. Ja vēl pirms tam jutu uztraukumu, tad Mises laikā, tas bija pazudis. Varbūt pats ieģērbšanas process neko diži nav mainījis manī, jo svarīgākas ir iekšējās pārmaiņas, kas turpinās. Pateicos baznīcai par sniegto uzticību un iespēju saņemt sutanu. Tas dāvā zināmu miera un gandarījuma sajūtu.
sem. Lauris Kārklis


svētdiena, 2016. gada 13. marts