Docētāji

RTI direktors – pr. Modris Lācis, mob. tālr. 26547971

MĀCĪBSPĒKI 2015./2016.m.g.

Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. Theol. – Dogmatika, Baznīcas sociālā mācība, Baznīcas vēsture, Latvijas Baznīcas vēsture, liturģija studiju seminārs, pastorālā prakse.
Pr. Modris Lācis, Dr. Theol. – Fundamentālteoloģija, metafizika, katehisms, metodoloģija, mākslas vēsture, studiju seminārs.
Pr. Juris Jalinskis, Dr. Iur. Can. – Kanoniskās tiesības.
Māsa Klāra Kalvāne, Dr. Philol. – Latvijas kultūras vēsture, latviešu (latgaļu) valoda.
Māra Kiope, Dr. Phil. – Filozofijas vēsture, filozofiskā antropoloģija, ētika, teodiceja.
Pr. Juris Zarāns, Dr. Iur. Can. – Kanoniskās tiesības.
Pr. Edgars Cakuls, Lic. Theol. – Pastorālteoloģija
Pr. Martiņš Klušs, Lic. Iur. Can.- kanoniskās tiesības, liturģija, patroloģija.
Pr. Andris Kravalis, Lic. Theol. – Garīgās dzīves teoloģija.
Pr. Ronalds Melkers Lic. Theol.- ievads katehēzē.
Vsevolods Kačāns, Dr. phil.- Loģika, kosmoloģija.
Oļegs Ņiķiforovs, Dr. psych.- Psiholoģija, gnozeoloģija.
Ausma Liepa, Mag. Philol. – Angļu valoda
Jānis Plaudis, Mag. Philol. – Latīņu valoda, grieķu valoda
Anna Dimerska, Mag. Philol. – Poļu valoda.
Tēvs Imants Medveckis MIC, Mg. Theol.- Svētā vēsture, Bībeles arheoloģija, ievads garīgās dzīves teoloģijā.
Pr. Arnis Vizbelis Mg. Theol.- Morālteoloģija.
Inese Granovska Mg. mus. paed.- Liturģiskā dziedāšana.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru